تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - پروژه بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1391

تعداد صفحات : 190

 

قیمت :     14000    تومان

* فصل اول – طرح تحقیق

    * مقدمه2

    * بیان مسأله3

    * ضرورت و اهمیت پژوهش5

    * اهداف پژوهش7

    * هدف کلی پژوهش7

    * اهداف ویژه پژوهش7

    * فرضیه های پژوهش8

    * فرضیه اصلی پژوهش8

    * فرضیه های فرعی پژوهش8

    * پیش فرض های پژوهش9

    * محدودیت های پژوهش9

    * تعاریف نظری11

    * تعاریف عملیاتی13

    * فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

    * مقدمه17

    * بخش اول : مبانی نظری پژوهش18

    * مفهوم تربیت بدنی 18

    * تعریف ورزش19

    * ورزش 19

    * تعاریف ورزش همگانی23

    * مفهوم جهانی ورزش26

    * مفهوم ورزش27

    * کیفیت زندگی29

    * حق به دنبال خوشحالی بودن30

    * انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی31

    * فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی36

    * تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار38

    * طبقه بندی ورزش های همگانی39

    * گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت42

    * تعادل در ورزش43

    * مفهوم فراغت44

    * توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان49

    * فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن54

    * نگرش و چارچوب مفهومی آن57

    * تعریف نگرش58

    * گرایش به ورزش و فعالیت بدنی59

    * انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی61

    * بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش65

    * الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور65

    * ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور78

    * فصل سوم : روش شناسی پژوهش

    * مقدمه90

    * روش پژوهش91

    * جامعه آماری92

    * نمونه آماری و روش نمونه گیری93

    * ابزار پژوهش96

    * متغیرهای پژوهش97

    * اعتبار و روایی ابزار پژوهش98

    * شیوه جمع آوری داده ها99

    * روش های آماری99

    * فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

    * بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق102

    * الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی102

    * ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی114

    * ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی132

    * د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی134

    * بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136

    * سایر یافته های پژوهش151

    * فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

    * مقدمه161

    * خلاصه ی پژوهش161

    * یافته های اصلی پژوهش161

    * سایر یافته های پژوهش163

    * بحث و تحلیل و نتیجه گیری166

    * روش های گسترش ورزش همگانی171

    * پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش173

    * پیشنهادات برای محققین دیگر173

    * منابعارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه