تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 155

 

قیمت :     13000    تومان

  * فصل اول طرح تحقیق

    * 1-1) مقدمه   2

    * 1-2) بیان مسأله     4

    * 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق   7

    * 1-4) اهداف تحقیق   9

    * 1-4-1) هدف کلی 9

    * 1-4-2) اهداف اختصاصی     9

    * 1-5) فرضیه های تحقیق 10

    * 1-6) پیش فرض های تحقیق   12

    * 1-7) محدودیت های تحقیق 12

    * 1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی 13

    * 1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی   13

 

    * فصل دوم پیشینه تحقیق

    * 2-1) مقدمه      17

    * 2-2) مبانی نظری تحقیق 18

    * 2-2-1) کنترل پوسچرال 18

    * 2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر      21

    * 2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا 23

    * 2-2-4) راست قرار گرفتن بدن   24

    * 2-2-5) تون عضلانی25

    * 2-2-6) تون پوسچرال      25

    * 2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن   27

    * 2-2-8) راهبردهای فعال 28

    * 2-2-9) تعادل قدامی- خلفی   29

    * 2-2-10) راهبرد لگن31

    * 2-2-11) راهبرد گام برداشتن32

    * 2-2-12) تعادل داخلی- خارجی 34

    * 2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی      34

    * 2-2-14) بیومکانیک های تعادل36

    * 2-2-15) فیزیولوژی تعادل 37

    * 2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل    39

    * 2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل 41

    * 2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل 44

    * 2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل      45

    * 2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل      50

    * 2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن      51

    * 2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف 52

    * 2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی   53

    * 2-5) ارزیابی ترکیب بدنی 57

    * 2-5-1) شاخص توده بدن     58

    * 2-5-2) درصد چربی58

    * 2-6) تیپ بدنی     59

    * 2-6-1) فربه پیکری59

    * 2-6-2) عضلانی پیکری 59

    * 2-6-3) لاغر پیکری   60

    * 2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل 61

    * 2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران   63

    * 2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور65

    * 2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور 65

 

    * فصل سوم روش شناسی تحقیق

    * 3-1) مقدمه      71

    * 3-2) نوع تحقیق     72

    * 3-3) جامعه آماری72

    * 3-4) نمونه آماری   72

    * 3-5) متغیرهای تحقیق      72

    * 3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی73

    * 3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا 77

    * 3-8) دستکاری دشواری تکلیف83

    * 3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق84

    * 3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 84

 

    * فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

    * 4-1) مقدمه 86

    * 4-2) بررسی توصیفی داده ها   87

    * 4-3) آزمون فرضیه های پژوهش 90

 

    * فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

    * 5-1) مقدمه      119

    * 5-2) خلاصه تحقیق   119

    * 5-3) تفسیر نتایج120

    * 5-4) نتیجه گیری   126

    * 5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 126

    * 5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین 127

    * فهرست منابع 128

 

    * پیوستارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه