تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - بررسی رابطه بین درجه مربیگری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرک مربی گرای EBC کنفدراسیون فوتبال آسیا

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 87

 

قیمت :    7500     تومان

فصل اول – طرح پژوهش

    * مقدمه

    * بیان مسئله

    * ضرورت و اهمیت تحقیق

    * اهداف تحقیق

    * الف)هدف کلی

    * ب)اهداف ویژه

    * فرضیه های پژوهش

    * پیش فرض های پژوهش

    * محدودیت های تحقیق

    * واژه ها و اصطلاحات

    * الف) تعاریف نظری

    * ب) تعاریف عملیاتی

    * فصل دوم – پیشینه پژوهش

    * بخش اول زیر بنای نظری پژوهش

    * مقدمه

    * فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن

    * انواع ارتباطات

    * ارتباطات افقی، عمودی و مورب

    * ارتباط میان افراد

    * موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

    * روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

    * چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

    * نقش ادراك در ارتباطات

    * اهمیت مهارت کلامی

    * اهمیت مهارت بازخورد

    * سبک های سه گانه شنود

    * مربی گری

    * انتخاب حرفه ی مربی گری

    * مزایا و موانع مربی گری

    * آموزش و مربی گری

    * مسئولیت های مربی گری

    * احراز پست مربی گری

    * فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری )

    * جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

    * بخش دوم ادبیات پیشینه

    * الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

    * ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

    * فصل سوم – روش شناسی پژوهش

    * مقدمه

    * روش تحقیق

    * جامعه آماری

    * نمونه آماری

    * نحوه انتخاب نمونه ها

    * متغیرهای تحقیق

    * ابزار اندازه گیری

    * روش جمع آوری اطلاعات

    * روشهای آماری

    * فصل چهارم – یافته های پژوهش

    * مقدمه

    * بخش اولآمارتوصیفی

    * بخش دوم آمار استنباطی

    * فصل پنجم – بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

    * مقدمه

    * خلاصه پژوهش

    *  یافته های پژوهش

    * بحث ، تحلیل و نتیجه گیری

    * نتیجه گیری كلی

    *  پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش

    * منابع فارسی

    * منابع لاتین

    * پرسشنامهارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه