تبلیغات
تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ... - بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

تحقیق،کارآموزی ، روش تحقیق ، طرح تجاری(کارآفرینی)و ...

تعداد صفحات : 130

 

قیمت :      10000   تومان

* فصل اول : طرح تحقیق1

    * 1-1 مقدمه2

    * 1-2 بیان مساله4

    * 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق7

    * 1-4 اهداف تحقیق10

    * 1-5 متغیرهای تحقیق 11

    * 1-6 فرضیات تحقیق 11

    * 1-7 محدودیتهای تحقیق 12

    * 1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

    * 

    * فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15

    * 2-1 مقدمه 16

    * 2-2 مبانی نظری تحقیق 16

    *    2-2-1 کراتین 16

    * 2-2-1-1 تاریخچه کراتین16

    * 2-2-1-2 منابع کراتین17

    * 2-2-1-3 سنتز درونی و مکانیزم کراتین18

    * 2-2-1-4 نقش کراتین در بدن21

    * 2-2-1-5 عوارض جانبی23

    *    2-2-2 آمونیاک 25

    * 2-2-2-1 متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی25

    * 2-2-2-2 پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش26

    * 2-2-2-3 سایر حامل های بنیان آمین27

    * 2-2-2-4 انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی29

    * 2-2-2-5 پالایشNH3پلاسمائی32

    * 2-2-2-6 سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک32

    * 2-2-2-6-1 خستگی مرکزی35

    * 2-2-2-6-2خستگی پیرامونی40

    * 2-2-2-7متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده44

    *    2-2-3 سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن47

    *    2-2-4 وزن48

    * 2-2-4-1 عوامل مؤثر در وزن50

    *    2-2-5 وزن بدون چربی 52

    *    2-2-6 چربی و مهارتهای ورزشی53

    *    2-2-7 سرعت55

    * 2-2-7-1 انواع سرعت و آزمونهای آن56

    * 2-2-7-2 عوامل موثر بر سرعت58

    *    2-2-8 چابکی59

    * 2-2-8-1 آزمون های چابکی60

    * 2-3 تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین60

    *    2-3-1 تحقیقات داخلی61

    *    2-3-2 تحقیقات خارجی61

    * 2-3-2-1 مکمل سازی کوتاه مدت63

    * 2-3-2-2 مکمل سازی کراتین و قدرت66

    * 2-3-2-3 مکمل سازی کراتین و سرعت69

    * 2-3-2-4 مکمل سازی کراتین و توان74

    * 2-3-2-5 مکمل سازی کراتین و چابکی76

    * 2-3-2-6 مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی80

    * 2-3-2-7 مکمل سازی کراتین و آمونیاک84

    * 

    * فصل سوم : روش شناسی تحقیق85

    * 3-1 مقدمه85

    * 3-2 روش تحقیق85

    * 3-3 مشخصات آزمودنیها86

    * 3-4 مکمل سازی آزمودنیها87

    * 3-5 تمرینات ورزشی آزمودنیها88

    * 3-6 متغیر های تحقیق88

    * 3- 7 ابزار های اندازه گیری89

    * 3-8 روشهای اندازه گیری متغیرها89

    *  3-8-1 قد89

    *    3-8-2 خونگیری90

    * 3-8-2-1 تحلیل نمونه های خونی90

    *    3-8-3 ترکیبات بدن90

    *    3-8-4 آزمون 40 یارد سرعت91

    *    3-8-5 آزمون چابکی ایلینویز92

    * 3-9 روشهای آماری تحلیل داده ها93

    * 

    * فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها94

    * 4-1- مقدمه94

    * 4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها95

    *    4-2-1 آمونیاک96

    *    4-2-2 سرعت97

    *  4-2-3 چابکی98

    *    4-2-4 وزن بدن99

    *    4-2-5 توده بدون چربی100

    *    4-2-6 مایعات بدن101

    *    4-2-7 کراتینین102

    *    4-2-8 میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن103

    * 4-3 آزمون فرضیه های تحقیق103

    *    4-3-1 فرضیه اول105

    *  4-3-2 فرضیه دوم106

    *    4-3-3 فرضیه سوم107

    *    4-3-4 فرضیه چهارم108

    *    4-3-5 فرضیه پنجم109

    *    4-3-6 فرضیه ششم110

    *    4-3-7 فرضیه هفتم111

    *    4-3-8 فرضیه هشتم113

    *    4-3-9 فرضیه نهم114

    *  4-3-10 فرضیه دهم118

    * 4-4 متغیرهای وابسته به تحقیق121

    * 

    * فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری122

    * 5-1 مقدمه122

    * 5-2 خلاصه تحقیق124

    * 5-3 بحث و بررسی129

    * 5-4 نتیجه گیری129

    * 5-5 پیشنهاداتارسال توسط میثم دیداری
آخرین مطالب
پرداخت
مبلغ را از طریق دستگاه های خودپرداز به شماره كارت های زیر به نام میثم دیداری پرداخت کرده و عنوان تحقیق و ایمیل خود را به شماره زیر ارسال نمایید
09302492412

بعد از واریز وجه حتما تماس بگیرید

شماره کارت بانک ملت
6708 5348 3370 6104

شماره کارت بانک ملی
2774 5629 9914 6037


متفرقه
پیوند های روزانه